Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

bộ luật lao động song ngữ năm 2013

bộ luật lao động song ngữ năm 2013
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội
Mã sách: bộ luật lao động song ngữ năm 2013 sửa đổi
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  

bộ luật lao động song ngữ năm 2013

Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động song ngữ năm 2013 về hợp đồng lao động Ban hành 10/05/2013

Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong
     
việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ban hành 10/05/2013

 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Ban hành: 10/05/2013

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động song ngữ năm 2013 về tranh chấp lao động Ban hành 10/05/2013

Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công Ban hành: 08/05/2013
Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 01/03/2013

Thay đổi chế độ thai sản theo bộ luật lao động song ngữ năm 2013: CV Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ban haønh ngaøy 23 thaùng 04 naêm 2013
Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang Ban hành: 19/02/2013
Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành tháng 03/2013

Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội : hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH Ban hành: 29/01/2013.

nhà xuất bản lao động xã hội cho phát hành cuốn sách:

bộ luật lao động song ngữ năm 2013 sửa đổi bổ sung

 

- PHẦN I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT ÁP DỤNG 2013 TRÌNH BÀY NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
- PHẦN II. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT ÁP DỤNG 2013 TRÌNH BÀY NGÔN NGỮ TIẾNG ANH
- PHẦN III. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2013
-PHẦN IV. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013
-PHẦN V. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ
NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG  2013
- PHẦN VI. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG  2013
-PHẦN VII. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ ĐÌNH CÔNG LAO ĐỘNG  2013
-PHẦN VIII. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP MỚI 2013
-PHẦN IX. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN MỚI 2013
-PHẦN X. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI  THEO NGHỊ ĐỊNH 159/2006/NĐ-CP,
11/2011/NĐ-CP VÀ  23/2012/NĐ-CP
-PHẦN XI. HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG TỪ THU NHẬP ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI            
-PHẦN XII. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
-PHẦN XIII. PHỤ LỤC - HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ KINH DOANH HÀNG HÓA DÀNH CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

xem thêm sách: bộ luật, song ngữ
.