Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

luật doanh nghiệp sửa dổi bổ sung 2013

luật doanh nghiệp sửa dổi bổ sung 2013
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Hồng Đức
Mã sách: luật doanh nghiệp
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  

luật doanh nghiệp sửa dổi bổ sung 2013

cuốn sách luật doanh nghiệp sửa dổi bổ sung 2013 được nxb hồng đức phát hành tháng 7 năm 2013 sau đây chúng tôi xin trích 1 đoạn luật doanh nghiệp sửa dổi bổ sung 2013 và một phần mục lục củacuốn sách:

 
PHẦN THỨ NHẤT. LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)...........................................................................................5
 
1. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SƯNG ĐIỀU 170 CỬA LUẬT DOANH NGHIỆP
 
SỐ 37/2013/QH13 NGÀY 20-6-2013 CỦA QUỐC HỘI....................................5
 
2. LUẬT DOANH NGHIỆP số 60/2005/QH11 NGÀY 29-11-2005 CỦA
 
QUồC HỘI (Đã sửa đổi, bổ sung)....................................................................7
 
PHẦN THỨ HAI. QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.....................................................................................92
 
3. THÔNG Tư SỘ 01/2013/TT-BKHĐT NGÀY 21-01-2013 CỦA BỘ KẾ
 
HOẠCH VÀ ĐẦư Tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 
4. NGHỊ ĐỊNH số 05/2013/NĐ-CP NGÀY 09-01-2013 CỦA CHÍNH PHỦ
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định sô" 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 
PHẦN THỨ BA. QUY ĐỊNH MỚI VE QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, THÁO GỠ KHÓ KHẢN CHO DOANH NGHIỆP
 
5. NGHỊ ĐỊNH số 71/2013/NĐ-CP NGÀY 11-07-2013 CỦA CHÍNH PHỦ
 
Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đốĩ với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vein điều lệ
 
6. THÔNG TƯ SỐ 10/2013/TT-BTC NGÀY 18-01-2013 CỦA BỘ TÀI ' CHÍNH Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp
 
doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con.
 
7. THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC NGÀY 08-02-2013 CỦA BỘ TÀI
 
CHÍNH Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một sô" khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết sô" 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một sô" giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trơ thi trường, giải quyết nơ xấu..
 
.....................
luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2013
 
sau đây là trích đoạn đầu luật doanh nghiệp sửa dổi bổ sung 2013
 
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 37/2013/QH13 NGÀY 20-6-2013 CỬA QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết sô' 51 /2001 /QHIO;
 
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 60Ị2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 3 của Luật số 38 Ị2009 / QH12.
 
Điều 1
 
Khoản 2 Điều 170 của Luật Doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung như sau:
 
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dược thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
 
a) Đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên Giấy phép đầu tư;
 
b) Không đăng ký lại; trong trường hợp này, doanh nghiệp tổ chức quản lý, hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không quy định tại Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp,'doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
 
Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh, bổ sung. Trường hợp thay dổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt dộng ghi trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký lại theo quy định tại điểm a khoản này. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”
 
 
 
 
 
 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.