Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung

chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: chế độ kế toán hcsn năm 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  

chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung

phát hành năm 2013

nhà xuất bản tài chính cho phát hành cuốn sách chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung và tháng 7 năm 2013, với mục đích cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất về chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung

nội dung cuốn sách chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung gồm có

Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán

Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toán

Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần thứ năm: Sơ đồ kế toán chủ yếu

chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung 2013

sau đây chúng tôi xin trích 1 đoạn trong cuốn sách chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung

-    Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

-    Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

-    Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và Chánh văn phòng Bộ Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1- Ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, gồm:

Phần thứ nhất:    Hệ thống Chửng từ kế toán;

Phần thứ hai:    Hệ thống Tài khoản kế toán;

Phần thứ ba:    Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán;

Phần thứ tư:    Hệ thống Báo cáo tài chính.

Điều 2- Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho:

-    Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân

sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Toà án nhân dân và  các cấp;  Bộ, cơ quan ngang, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề....

rất hi vọng cuốn sách chế độ kế toán hcsn sửa đổi bổ sung sẽ là tài liệu bổ ích cho tất cả quý vị làm ghề kế toán trong đơn vị sự nghiệp

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.