Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013

luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động
Mã sách: sách luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  

luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013

luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 - 6 - 2012. Đây là văn bản pháp luật quan trọng, có tác động sâu rộng đối với toàn xã hội. luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 với nhiều quy định mới, mức xử lý rất nặng trong xử lý vi phạm hành chính so với Pháp lệnh trước đây. luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 có hiệu lực thi hành từ 1 - 7 - 2013

luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 mới nhất

nội dung cuốn sách luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013

PHẨN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHUNG

1. LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HẢNH CHĨNH số 15/2012/Q1I13 NGÀY 20-6-2012 CỦA QUỐC HỘI (Cỏ hiệu lực từ 01-07.2013) PHẨN THỨ HAI. CÁC QUY ĐỊNH xử PHẠT VÊ KẾ TOÁN, THUÊ

2. NGHỊ BỊNH sd 39/2011/NĐ-CP NGÀY 26-5-2011 CỦA CHÍNH PHỦ Sửa đôi, bồ sung một số điồu của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4-11*2004 của Chinh phù về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

3. NGHỊ ĐỊNH số 13/2009/NĐ-CP NGÀY 13-2-2009 CÙA CHÍNH PHÙ Sửa dổi, bố sung một số diều cùa Nghị định số 98/2007/ND-CP ngày 7-6-2007 cùa Chính phủ quy định về xử \ỷ vi phạm phái; luật vé thuế và cưỡng chế thỉ hành quyết định hành chính thuế PHẦN THỨ BA. CÁC QUY DỊNH VỂ xử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực ĐẤT ĐAI, XÂY DựNG

4. NGHỊ ĐỊNH sổ 105/2009/NĐ-CP NGÀY 11-11-2009 CÚA CHÍNH PHỦ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

5. NGHỊ ĐỊNH số 23/2009/NĐ-CP NGÀY 27-2-2009 CỦA CHÍNH PHỦ về xử phạt vi phạm hành chinh trong hoạt động xáy dựng; kinh doanh bất động sàn; khai thác, sàn xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quàn lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sơ

PHẨN THỨ TƯ. CÁC QUY ĐỊNH VỂ xử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH AN TOÀN THựC PHẤM, sàn xuất buôn bán hàng già, QUYỂN LỢI người tiêu dùng.

6. NGHỊ ĐINH số 08/2013/NĐ-CP NGÀY 10-1-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

7. NGHỊ ĐỊNH số 91/2012/NĐ-CP NGÀY 8-11-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành oh(tih vể an toàn thực phẩm

8. THỒNC TỮ SỐ 215/2012/TT-BTC NGÀY 10-12-2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quàn lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

9. NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2012/NĐ-CP NGÀY 12-3-2012 CÙA CHÍNH PHỦ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch sách biểu thuế xnk song ngữ 2015

10 NGHỊ ĐỊNH số 19/2012/NĐ-CP NGÀY 16-3-2012 CÙA CHÍNH PHỦ Quy dịnh xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bào vệ quyến lợi người tiêu dùng

11. NGHỊ ĐỊNH số 40/2011/NĐ-CP NGÀY 8-6-2011 CỦA CHÍNH PHÙ Sửa đổi, bổ sung một số diếu cùa Nghị dịnh số 49/2005/NĐ-CP 11-4-2005 của Chính phủ quy dinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giốo dục 1

PHẦN THỨ NẢM. CÁC QUY ĐỊNH VỀ xử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐIỆN Lực, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

12. NGHỊ ĐỊNH số 52/2012/NB-CP NGÀY 14-6-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

13. NGHỊ ĐỊNH sổ 68/2010/NĐ-CP NGÀY 15-6-2010 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong linh vực diện lực

PHẦN THỮ SÁU. XỬ PHẠT VI PHẠM VÊ QUẢN LÝ, sử DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, AN NINH TRẬT Tự, AN TOÀN XÃ HỘI, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

14. NGHỊ ĐỊNH số 02/2011/NĐ-CP NGÀY 6-1-2011 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

15. NGHỊ ĐỊNH số 73/2010/NĐ-CP NGÀY 12-7-2010 CÙA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực an ninh và trật tự, an toàn xả hội

16. NGHỊ ĐỊNH số 66/2012/NĐ-CP NGÀY 6-9-2012 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sàn nhà nước

17. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/rr-BTC NGÀY 05 02-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điéu cùa Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 nàm 2012 cùa Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

PHẨN THỨ BẲY. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT xử PHẠT TRONG LĨNH vực GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

18. THÒNG TƯ SỐ 11/2013AT-BCA NGÀY 01-03-2013 CÙA BỘ CÔNG AN Quy định chi tiết thi hành một số điểu cùa Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực giao thông đường bộ

19. NGHỊ ĐỊNH số 34/2010/NĐ-CP NGÀY 2-4-2010 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành chinh trong linh vực giao thông đường bộ (dã sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71 /2012/NĐ-CP ngày 19-9-2012)

PHẦN THỨ TÁM. QUY ĐỊNH VỂ xử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỂ KHÁM CHỮA BỆNH, THUỐC

20. NGHỊ ĐỊNH số 96/2011/NĐ-CP NGÀY 21-10-20U CỦA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh

21. NGHỊ ĐỊNH số 93/2011/NĐ-CP NGÀY 18-10-2011 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định vể xử phạt vi phạm hành chính vé thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

22. NGHỊ QUYÊT số 24/2012/QH13 NGÀY 20-6-2012 CỦA QUỐC  về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

chúng tôi xin trích 1 đoạn trong cuốn luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013

Điều 4. Thẩm quyền quy dinh xử phạt vi phạm hành chính trong các lỉnh vực quản lý nhà nước và chế dộ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; chế dộ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và quy dịnh mẫu bièn bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.

luật doanh nghiệp

Điêu 5. Đối tượng bị xử lý vỉ phạm hành chính 1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Còng an nhàn dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phồng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quàn đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý; b) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mfli vi phạm hành chính do mình gây ra; c) Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lảnh thổ, vùng tiếp giáp lảnh hải, vùng đậc quyền kinh tế và thềm lục địa cùa nước Cộng hòa xả hội chủ nghía Việt Nam; trôn tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điểu ưức quốc tế mà nước Cộng hòa xả hội chù nghía Việt Nam là thành viên cổ quy định khác. 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.