Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hcsn
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2013 được vụ chế độ kế toán kiểm toán cho tái bản lần 3, sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung theo các văn bản hướng dẫn hiện hành nhà xuất bản tài chính phát hành tháng 3 năm 2013

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2014

nội dung cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung

Chuyên đề 1. PHÁP LUẬT VỀ KINH TÉ ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐON VỊ THUỘC LĨNH Vực KÉ TOÁN NHÀ NƯỚC

Chương I Nội dung cơ bản của Luật NSNN
Chương II Nội dung CO' bản của Luật hải quan
Chương III Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế thu nhập cá nhân
Chương IV Nội dung cơ ban cua Pháp lệnh phí và lệ phí
Chương V Nội dung CO' ban cua Pháp luật về hợp đồng

Chuyên đề 2. TÓ CHỨC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỤ TOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYÉT TOÁN THU - CHI NSNN, ĐƠN VỊ CÓ sử DỤNG KINH PHÍ NSNN VÀ ĐƠN VỊ KHÔNG sử DỤNG KINH PHÍ NSNN

Chương I Tô chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu - chi NSNN
Chương II Tổ chức lập, quản lý, cấp phát, sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 quyết toán ngân sách đối với đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN

Chuyên đề 3. MỎ VÀ SỨ DỤNG TÀI KHOÄN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chương I Mở và quản lý TK

Chương II Phương thức thanh toán trong và ngoài hệ thống Kho bạc nhà nước

Chương III Nội dung, quy trình kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Chuyên đề 4. TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ CÓ sử DỤNG KINH PHÍ NSNN VÀ ĐƠN VỊ KHÔNG sử DỤNG KINH PHÍ NSNN

Chương I Nội dung cơ ban về quán lý tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN biểu thuế nhập khẩu năm 2015

Chương II Nội dung cơ ban quán lý tài chính cơ quan tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính


Chương III Nội dung quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập Chương IV Quản lý tài chính dự án đầu tư

 

chúng tôi trích đoạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

NỘI DUNG Cơ BẢN CỦA LUẬT NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Luật NSNN (NSNN) được Quốc hội (QH) thôna qua ngày 16 tháng 12 năm 2002, có hiệu lực thi hành từ năm Ngân sách 2004 và thay thế cho Luật NSNN năm 1996 và Luật sứa đổi, bồ sung một số điều của Luật NSNN năm 1998.

Với 8 chương, 77 điều, Luật NSNN năm 2002 quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán NSNN; Luật cùng quy định cụ thê về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước các cấp trong lĩnh vực NSNN.

1.    Khái niệm NSNN, nội dung thu, chi NSNN

1.1.    Khái niệm

NSNN là toàn bộ các khoan thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cứa Nhà nước.

1.2.    Nội dung thu, chi NSNN

Thu NSNN bao gồm các khoán thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế cua Nhà nước; các khoán đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoan viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

Chi NSNN bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bao đảm quốc phòng -an ninh, bao đam hoạt động của bộ máy Nhà nước; chi trả nợ cua Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2.    Các nguyên tắc quản lý thống nhất NSNN

Đe quản lý thống nhất NSNN phải thực hiện các nguyên tắc: Tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quán lý, gắn kết quyền hạn với trách nhiệm.

Ọuốc hội có quyền tối cao trong quyết định dự toán NSNN, phân bô ngân sách TW và phê chuẩn quyết toán NSNN.

3.    Các cấp ngân sách (NSTW, NSĐP) và các nguyên tắc CO' bản trong phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa NS các cấp TW và các cấp chính quyền địa phương được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể; Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là cấp tỉnh) quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa NS các cấp chính quyền địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xà hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.

việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng nguồn tài chính phù hợp với khả năng cân đối của NS từng cấp. Khi cơ quan quan lý Nhà nước (QLNN) câp
 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.