Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp

sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp được nhà xuất bản tài chính phát hành, nội dung chính của cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp bao gồm

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp
CHƯƠNG I - KỂ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ CÁC NGUYÊN TẮC kê TOÁN Cơ BÀN
 
1. Kế toán tải chính và phạm vi cùa nó
 
2. Đơn vị kế toán (đơn vị áp dụng kế toàn tài chinh)
 
3. Đỏì tượng của kê' toản tài chinh
 
3.1. Khái niệm, tiêu chí, vả phán loại “Tài sản kinh doanh"
 
3.2. Khái niệm, tiêu chi, vả phàn loại "Nguồn vốn kinh doanh"
 
3.3. Khái niệm, tiéu chi "Doanh thu" và "Thu nhập khác"
 
3.4. Khái niệm Chi phí và Chi phi khác biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015
 
4. Nguyên tắc đánh giá, ghi nhận tài sàn, nguồn vốn, chi phi và thu nhập của doanh nghiệp
 
4.1. Nguyên tắc đánh giá và thời điểm ghi nhận "Tài sàn kinh doanh"
 
4.2. Thời điếm ghi nhận "Nguồn vốn kinh doanh''
 
4.3. Nguyên tấc đánh giá, và thời điểm ghi nhận "Doanh thu" và "Thu nhập khác"
 
4.4. Nguyên tắc đánh giá Giá vốn hàng bán
 
4.5. Thời điểm ghi nhận Chi phi và Chi phi khác
 
5. Các nguyên tắc kế toán cơ bản
 
 
CHƯƠNG II - HƯỚNG DẨN sử DỤNG HỆ THốNG TÀI KHOẢN VẢ KỂ TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
 
I. Hệ thống tải khoản kế toán doanh nghiệp
 
II. Hưởng dẩn kế toán các hoạt dộng kinh doanh
 
 
Chương I:  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KỂ TOÁN cơ BẢN
 
1. Kế toán tài chính và phạm vi cùa nó
 
Kế toán tài chính là bộ phận kế toán ghi nhộn, giám sát, kiêm tra một cách liên tục, có hệ thống các hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp dưới hình thức giá trị. trên góc đô Su hĩnh thanh và sự biến đổi cùa vốn kinh doanh; và kết quả hoạt động kinh doanh trong một thời kỷ nhất định, dê cung cô'p thông tin hữu ích cho người sử dụng vế lình hinh tài chinh, kết quà hoạt động kinh doanh và các luồng tiến của một doanh nghiệp.
 
Đặc biệt cho nhu cầu xác định nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan (huế. thi các doanh nhân phải cung cấp các thông tin về chi phí, thu nhập và kết quà hoạt dộng kinh doanh, tài sàn. nợ phài trà cùa doanh nghiệp thông qua kè toán cùa đơn vị mình hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp .
 
Như vậy kế toán tài chinh ghi nhận, xừ lý và cung cáp thòng tin về tài sản. nợ phải trà, vốn chù sờ hữu. doanh thu. thu nhập khác, chi phi vá kết quà hoạt động kinh doanh, và các luồng tiền cùa một doanh nghiệp.
 
2. Đơn vị kế toán (Đơn vị áp dụng kế toán tài chinh)
 
Trên góc độ kế toán, doanh nghiệp được quan niệm như là nhũng tỏ chửc độc lập vối chủ sỏ hữu V1 vỏi doanh nghiệp khác: vi mục dich của kê toán lù ghi nhộn lại quá trình kinh doanh và báo cáo định kỳ vé tinh hình tài chinh và lợi nhuận của từng «loanh nghiệp riêng biột. Nên số liệu ghi chép vồ báo cáo cùa mỗi (lonnh nghiệp không được bao gồm bất kv quá trình kinh donnh hoậc tài sàn nào của doanh nghiệp khác. hoẠc tài sản cá nhân hay hướng dẫn thực hành chế độ kế toán xây lắp
Do đỏ. trong lĩnh vực kế toán, đơn vị kế toán 
 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.