Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Tài Chính
Mã sách: THKT QĐ 15 - 2006/QĐ-BTC
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ
Số lượng:  

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung

 

sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung được trình bày trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành. Cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung dựa trên QĐ số 15-2006/QĐ-BTC trình bày cụ thể chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung gồm 13 chương, 2 phụ lục:
hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung
    Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
    Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
    Chương III: Kế toán Tài sản cố định
    Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.
    Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
    Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
    Chương VII : Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
    Chương VIII : Kế toán các khoản đầu tư tài chính
    Chương IX : Kế toán bất động sản đầu tư
    Chương X : Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
    Chương XI : Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
    Chương XII : Kế toán nguồn vốn chủ sỡ hữu và các quỹ
    Chương XIII : Kế toán Báo cáo tài chính

Phụ lục số 1 : Hệ Thống Chứng từ kế toán

Phụ lục số 2 : Hệ thống Sổ kế toán biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015

 

nhà sách tài  xin trích đoạn trong cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung:

 

Chương I: CÁC VẤN DỀ CƠ BẢN VỂ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 
 
I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 
Theo Luật Kế toán thì kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của doanh nghiệp.
 
1. Đôi tượng
 
Theo điều 9 Luật kế toán, đối tượng kế toán doanh nghiệp gồm:
 
- Tài sản cô" định, tài sản lưu động;
 
- Nợ phải trả và vốn chủ sỏ hữu;
 
- Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh, chi phí khác và thu nhập;
 
- Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
 
- Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;
 
- Các tài sản khác có liên quan đến doanh nghiệp.
 
2. Nhiệm vụ kế toán
 
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nỢ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
 
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
 
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 
3. Yêu cầu kế toán
 
- Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sô kế toán và báo cáo tài chính.
 
- Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, sô" liệu kế toán.
 
- Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
 
- Thông tin, sô' liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kêt thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.
 
- Phân loại, sắp xếp thông tin, sô" liệu kế toán theo trình tự, có hệ thông và có thể so sánh được.
 
4. Nguyên tắc kế toán
 
Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01 “Chuẩn mực chung” có 7 nguyên tắc kế toán sau:
 
4.1. Nguyên tắc Cơ sở dồn tích
 
Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thòi điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
 
4.2. Nguyên tắc Hoat đông liên tục
 
Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.
 
4.3. Nguyên tắc Giá gốc
 
Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đượng tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thòi điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.
 
4.4. Nguyên tắc Phù hơp
 
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.
 
4.5. Nguyên tắc Nhất quán
 
Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thông nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó 
 

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.