Biểu thuế xuất nhập khẩu
BÁN SÁCH

sách biểu thuế xuất nhập khẩu Hà Nội
0937 82 81 86

TP Hồ Chí Minh
0924 914 918

Bán hàng toàn quốc
0964 988 945

chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp 2013

chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp 2013
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Lao Động
Mã sách: chế độ kế toán hợp tác xã
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  

chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp 2013

Cuốn tài liệu chế độ KT HTX nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp được biên soạn trên cơ sở lồng ghép đồng bộ QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC về việc ban hành CĐKT doanh nghiệp nhỏ vừa; Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 về việc hướng dẫn CĐ KT AD cho HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối và các quy định hiện hành về Hợp tác xã.

nội dung chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp 2013 gồm hai phần :

Phần 1: chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp 2013

Phần 2: Những QĐ về luật pháp của HTX

Cuốn tài liệu chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp 2013 nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp năm 2013 được biên soạn đầy đủ, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán các giao dịch của hợp tác xã cả 4 phần: tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện của các hợp tác xã…

MỜI QUÝ VỊ THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH

 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013

 

 

Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 21/12/2007 của Bộ Tài Chính.

Cập nhật và sửa đổi bổ sung theo thông tư 244/2009/TT-BTC  

 

quyển 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

Giá  được chào bán với giá:185.000 đồng

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với các đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các TK tổng hợp tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp; công ty, tổng công ty cần bổ sung tài khoản 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị bộ tài chính chấp thuận.

Mục Lục:
Lời giới thiệu
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài Chính.Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán
Quy định chung
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
- Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
- Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
- Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
- Loại tài khoản 5: Doanh thu
- Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
- Loại tài khoản 8: Chi phí khác
- Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
- Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

 Quyển 2:  BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN VÀ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN

 

có bố cục bao gồm các phần:

Phần thứ 2. Hệ thống báo cáo tài chính

Phần thứ 3. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

Phần thứ 4. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán

Giá được chào bán: 185 000 đồng/cuốn

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh.com

.