biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất, bộ luật lao động, viên bột muối rửa bát » HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN & QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN, TỔ CHỨC TÍN DỤNG

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN & QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN, TỔ CHỨC TÍN DỤNG muối rửa chén somat chính hãng

he thong tai khoan phuong phap hach toan ke toan

Giá bìa : 335,000đ

“HỆ THỐNG TÀI KHOẢN
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
&
QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN, TỔ CHỨC TÍN DỤNG”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-06-2014);
Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho hệ thống quản lý thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc TABMIS;
Phần thứ ba. Quy trình tổ chức phối hợp và quản lý thu ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2014);
Phần thứ tư. Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước;
Phần thứ năm. Quy trình phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách Trung ương và địa phương áp dụng cho TABMIS;
Phần thứ sáu. Những quy định mới nhất về quản lý, sử dụng và mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

, , , , , , , , , , , , , ,