biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 mới nhất, bộ luật lao động, viên bột muối rửa bát » HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC muối rửa chén somat chính hãng

Vừa qua, để đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư vào các chương trình, dự án quốc gia bằng nguồn vốn ngân sách; ngày 05/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020). Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho việc cân đối, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước; thể chế hóa quyết định, chủ trương đầu tư…; lập kế hoạch đấu thầu, mua sắm hàng hóa, tài sản bằng nguồn vốn ngân sách;…Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như Luật đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015); Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05-08-2014 của Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương…

ke hoach dau tu dau tu cong

Giá bìa : 335,000đ

Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật kịp thời và triển khai đúng quy định của Chính phủ về lập kế hoạch đấu thầu, đầu tư công; quản lý và sử dụng các nguồn vốn nhà nước thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công; mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động trong cơ quan, tổ chức Nhà nước;…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
“HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015);
Phần thứ hai. Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) (theo Chỉ thị số 23/CT-TTg);
Phần thứ ba. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chiến lược nợ công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư.Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, vốn ưu đãi thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công;
Phần thứ năm. Luật đấu thầu và những quy định mới nhất về mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản nhà nước;
Phần thứ sáu. Công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước;
Phần thứ bảy. Phương thức đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính 2014 và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính ( văn bản mới nhất năm 2014)
Với phương pháp bình luận mới tác giả đã phân tích khá chi tiết và dể hiểu đối với từng điều luật, giúp bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn. nhằm giúp bạn đọc nắm vững những quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản hồng đức cho xuất bản cuốn sách bình luận luật xử lý vi phạm hành chính 2014.Nội dung cuốn sách bình luận luật xử lý vi phạm hành chính bao gồm các phần chính sau:
Phần 1. Bình luận luật xử lý vi phạm hành chính
Phần 2. Xử phạt vi phạm hành chính
Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưởng chế thi hành quyết định xử phạt
Các biện pháp khắc phục hậu quả
Phần 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Phần 4. Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưởng chế thi hành quyết định xử phạt
Phần 5. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

binh luat luat su ly vi pham hanh chinh

Giá bìa : 350,000đ

Phần 6. Thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Phần 7. Các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Phần 8. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Phần 10. Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính
Khái niệm ý nghĩa nội dung áp dụng pháp luật
Một số nguyên tắc khi áp dụng văn bản quy định pháp luật trong xử lý VPHC
Một số nguyên tắc trong ban hành quyết định hành chính
Những quy định chung
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Phần 11. Các văn bản hướng dẫn áp dụng phần quy định chung của luật xử lý vi phạm hành chính
Phần 12. Các văn bản áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chủ yếu
Phần 13. Trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân
Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 VỀ trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân.
Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới nhất năm 2013-2014 trong một số lĩnh vực chủ yếu đang có hiệu lực thi hành, giúp bạn đọc có thể dể dàng tra cứu khi cần thiết.

Sách dày 443 trang, khổ 20×28, giá phát hành toàn quốc 350.000đ

, , , ,