bộ luật lao động năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • bộ luật lao động năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

 • Giá bán:
  325,000 VNĐ
  Số trang:
  496
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nhà xuất bản lao động xã hội

bộ luật lao động năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

bộ luật lao động năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất phát hành tháng 3 năm 2014

bộ luật lao động năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ đề cập vào các vấn đề về hợp đồng; giải quyết tranh chấp; cấp phép cho thuê, sử dụng lao động; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chế độ thai sản, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm đây là những vấn đề đang được Đảng, Nhà nước và người lao động đặc biệt quan tâm. Bởi có thực hiện đầy đủ các chính sách về lao động mới góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và tăng trưởng kinh tế.
trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản về lao động như: Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08-01-2014 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16-12-2013 của Bo Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Luật việc làm số 38/2013/QH13; Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về lao động, việc làm; quyền và trách nhiệm của công đoàn; các chính sách về thai sản, tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm…; Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xin giới thiệu cuốn sách bộ luật lao động năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có tên đầy đủ là bộ luật lao động năm 2014 chính sách tiền lương và các văn bản hướng dẫn thi hành:
bộ luật lao động năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Nội dung cuốn sách bộ luật lao động năm 2014 gồm các phần quan trọng sau:

Phần I. Quy định chung;
Phần II. Quy định mới về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động;
Phần III. Quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động, đình công;
Phần IV. Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc;
Phần V. Quy định mới về quản lý lao động, lao động đặc thù;
Phần VI. Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội;
Phần VII. Quy định mới về quản lý lao động có yếu tố nước ngoài;
Phần VIII. Quy định mới về công đoàn;
Phần IX. Quy định mới về chế độ tiền lương;
Phần X. Quy định mới về phụ cấp, lương hưu, bảo hiểm xã hội

Sách mới xuất bản