hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hcsn năm 2014
 • hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hcsn năm 2014

 • Giá bán:
  350,000 VNĐ
  Số trang:
  496
  Xuất bản:
  năm 2014
  Nhà xuất bản:
  nxb tài chính

hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hcsn năm 2014

hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hcsn năm 2014 nhà xuất bản tài chính

Nội dung cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hcsn năm 2014 bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Thực hiện công tác kế toán tại các đơn vị kế toán nhà nước theo luật kế toán Việt Nam
Phần thứ hai. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ ba. Quy định mới về kế toán, kiểm toán của các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước
Phần thứ tư. Hạch toán, quyết toán, thực hiện dự toán, sử dụng kinh phí, vốn ngân sách nhà nước 2014
Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Phần thứ sáu. Chế độ chính sách, tiền lương cán bộ công chức, viên chức
hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hcsn năm 2014
trong cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hcsn năm 2014 chúng tôi đã cập nhật các thông tư và văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ ban ngành có liên quan:
THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 163/2013/TTLT-BTC-BNV NGÀY 15-11-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NỘI vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điểu kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
THÔNG TƯ SỐ 199/2011ATT-BTC NGÀY 30-12-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
NGHỊ ĐỊNH số 222/2013/NĐ-CP NGÀY 31-12-2013 CỦA CHÍNH PHỦ về thanh toán bằng tiền mặt
THÔNG TƯ SỐ 32/2013/TT-NHNN NGÀY 26-12-2013 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
THÔNG TƯ SỐ 183/2013/TT-BTC NGÀY 04-12-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng
NGHỊ QUYẾT số 670A/2013/UBTVQH13 NGÀY 14-10-2013 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI sửa đổi tỷ lệ phần trăm được trích, được sử dụng từ số tiền do kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị trong Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 6 năm 2009 của ủy ban thường vụ Quốc hội
NGHỊ ĐỊNH số 105/2013/NĐ-CP NGÀY 16-09-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định XƯ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
10.    NGHI    QUYẼT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chĩ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
11.    QUYẾT    ĐỊNH số 181/QĐ-TTg NGÀY 23-01-2014 CỦA THỦ TƯỔNG CHÍNH
PHỦ Về việc hỗ trợ đột xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam gặp khó khăn về đời sống trong năm 2013
12.    THÔNG    Tư SỐ 01/2014/TT-BKHĐT NGÀY 09-01-2014 CỦA BỘ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ- CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
13.    THÔNG    Tư SỐ 05/2014fTT-BTC NGÀY 06-01-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
14.    THÔNG    TƯ SỐ 04/2014/TT-BTC NGÀY 02-01-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
15.    THÔNG    TƯ SỐ 218/2013/ĨT-BTC NGÀY 31-12-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ
16.    THÔNG    TƯ LIÊN TỊCH số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH NGÀY 30-12-
2013 CỦA Bộ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020
17.    THÔNG    TƯ SỐ 199/2013/TT-BTC NGÀY 20-12-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
18.    THÔNG    TƯ LIÊN TỊCH số 192/2013/ĨTLT-BTC-BTP NGÀY 13-12-2013
CỦA BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TƯ PHÁP Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
19.    NGHỊ    ĐỊNH số 38/2013/NĐ-CP NGÀY 23-04-2013 CỦA CHÍNH PHỦ về
quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Sách mới xuất bản